Wczytywanie...
29 maja 2017

Upadłość konsumencka

NOWE PRAWO UPADŁOŚCIOWE

W swoim pierwotnym ujęciu polskie prawo upadłościowe umożliwiało ogłoszenie upadłości jedynie w stosunku do kupca – opierając się na założeniach ustawodawstwa francuskiego. Następnie zaczerpnięto model ordynacji austriackiej i niemieckiej, wedle których upadłość pod względem podmiotowym miała charakter powszechny. Obecnie każda osoba, która stała się niewypłacalna może ubiegać się o ogłoszenie upadłości. Chociaż celem postępowania upadłościowego jest zaspokojenie wierzycieli to jest ono korzystne również dla dłużników, którzy mogą zacząć na nowo budować swój kapitał niezagrożony prawomocnymi wyrokami, kredytami i egzekucją komorniczą.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarzej jest postępowaniem stosunkowo prostym, sformalizowanych ale nie automatycznym. Konsument musi każdorazowo spełnić szereg przesłanek, które wywodzą się z zasady, że tylko rzetelny dłużnik może zostać oddłużony. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.  Konsument rozpoczyna postepowanie wnioskiem, którego wzór można pobrać bezpośrednio pod artykułem. Zachęcam jednak do pobierania wniosków bezpośrednio ze strony internetowej ministerstwa (https://ms.gov.pl) gdzie znajdują się zawsze aktualne dokumenty. O ogłoszenie upadłości może ubiegać się osoba która stała się niewypłacalna. Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych np.: nie ma pieniędzy na jednoczesny zakup środków codziennego użytku oraz spłatę rat kredytu. Obecnie najczęstszą przyczyną niewypłacalności są rosnące raty kredytów walutowych oraz wysokość długu pozostającego do spłaty. Przykładowo kredytobiorcy którzy zaciągnęli kredyt w lutym 2008 r. na 250 tys. zł z jednoprocentową marżą. Przy kursie 2,24 zł za franka i LIBOR wynoszącym 2,65 proc. obecnie muszą spłacić jeszcze ok 350 tys. zł. Kredyty przerosły wartością nieruchomości które zabezpieczają co stawia pod znakiem zapytania ekonomiczny sens ich spłaty w przypadku nie posiadania innego znacznego majątku. Poniżej znajdziecie Państwo najważniejsze informacje dotyczące upadłości konsumenckiej. Warto również pamiętać, że w przypadku licytacji nieruchomości w której zamieszkuje upadły, a konieczne jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, z sumy uzyskanej z jej sprzedaży wydziela się upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy.

Właściwość Sądu:

Wnioski o ogłoszenie upadłości rozpatrują Wydziały Gospodarcze Sądów Rejonowych, właściwe dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika, w składzie jednego sędziego zawodowego. W przypadku  osoby fizycznej (nieprowadzącej działalności gospodaczej) domniemywa się, że głównym ośrodkiem podstawowej działalności jest miejsce zwykłego pobytu tej osoby. W sekretariacie Wydziału możecie Państwo uzyskać informację, czy dany wydział jest właściwy ze względu na miejsce zwykłego pobytu.

Co powinien zawierać wniosek:

  • oznaczenie konsumenta – imię, nazwisko, PESEL, dokładny adres zamieszkania;
  • aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników
  • wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek konsumenta (podanie dokładnego adresu)
  • spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty
  • spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności
  • listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych (chodzi o wszystkie zabezpieczenia ustanowione na majątku konsumenta)
  • wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie
  • pisemne oświadczenie konsumenta, że nie zachodzą negatywne przesłanki ogłoszenia upadłości.

Opłata:  30 zł. Zgodnie z art. 76 a ustawy Koszty sądowe w sprawach cywilnych od wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej pobiera się opłatę podstawową. Obecnie opłata podstawowa wynosi 30 złotych. Przed złożeniem wniosku zachęcam do sprawdzenia obowiązującej tabeli opłat gdyż wysokość wpisu może ulec zmianie.

Konsekwencje upadłości:

Po ogłoszeniu upadłości cały majątk konsumenta staje się masą upadłości , którą zarządza syndyk. Upadły musi współpracować z syndykiem w celu ustalenia i wydania całego majątku oraz będzie mógł zawierać tylko drobne umowy życia codziennego (zakupy żywności, środków czystości itp.), które pokrywane będą przez upadłego z tych funduszy, które nie podlegały zajęciu przez syndyka. Ogłoszenie upadłości wstrzymuje postępowania sądowe i egzekucyjne prowadzone przeciwko konsumentowi.